Harlem Quartet, Elise Vigier, nov. 2017 - Alain RICHARD