Saisir, Sarah Oppenheim, janv. 2015 - Alain RICHARD